Privacyverklaring

Privacyverklaring
‘Stichting Rachamiem praktijk voor pastorale hulpverlening’

(14-05-2018)

Stichting Rachamiem (hierna: SR) handelt met betrekking tot uw persoonsgegevens op basis van de relevante nationale en Europese privacywetgeving.

Doel verwerking persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat u ons alle hiervoor benodigde relevante (persoons)gegevens verstrekt. SR deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. SR slaat uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER).

Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met het doel:
a) om op de cliënt afgestemd onderzoek te verrichten
b) behandeling van de cliënt
c) te communiceren omtrent deze behandeling

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze praktijk welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:
- Wij zorgen voor een goede organisatorische en technische beveiliging;
- Indien wij – met uw toestemming – gebruik maken van derden leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derden op;
- Door SR worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie;
- De (persoons)gegevens worden door SR niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, doch minimaal gedurende de voor SR geldende wettelijke bewaartermijn;
- Slechts indien u aan SR uitdrukkelijk toestemming verleent om uw persoonsgegevens langer te bewaren, geschiedt dit;
- Indien u gebruik heeft gemaakt van het recht om door SR vergeten te worden, dan zorgt SR ervoor dat al uw persoonsgegevens, na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden verwijderd.

Uw rechten

Bij SR heeft u recht om de volgende verzoeken in te dienen:
- recht op inzage van uw persoonsgegevens;
- recht op correctie van uw persoonsgegevens;
- recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
- recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
- recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden bestaan of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. Voor informatie of bij klachten kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht niet tevreden zijn, dan kunt u zich wenden tot:

De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201


Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring gewijzigd is, wordt daarvan op de homepage melding gemaakt. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.
 

InfoContactDownload

Psychopastorale bediening
De oprichters en hulpverleners van Stichting Rachamiem zijn in 1980 begonnen met het verlenen van pastorale zorg aan leden van de evangelische gemeente waarvan zij deel uitmaakten.

Publicaties
Anne-Marie Bezemer heeft een onderzoeksverslag geschreven naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over 'de invloed van misbruik- en onthullingskenmerken op de ervaren gezondheid van als kind seksueel misbruikte vrouwen'.

Intakeformulier / wachttijden
Als u psychopastorale hulp wilt ontvangen, kunt u het intakeformulier van de website downloaden. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toezenden.